EDUKACJA PROEKOLOGICZNA

Plan pracy na rok szkolny 2018/2019

     

 

CELE:

·       rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;

·       uwrażliwienie na potrzeby środowiska;

·       zapoznanie z problemem ochrony środowiska, segregacji odpadów;

·       kształtowanie postaw proekologicznych ;

·       kształtowanie wrażliwości dzieci na bogactwo i piękno przyrody;

·       rozbudzanie w dzieciach naturalnej skłonności do dobrego traktowania zwierząt oraz za stan środowiska;

·  dostarczanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody: terenów zielonych w miastach, w szczególności ochrona drzew, krzewów, zwierząt (zwłaszcza w okresie zimy);

·     inicjowanie i podejmowanie prac na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu dzieci.

 

 

         

Nazwa przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia

Cele realizowanego przedsięwzięcia oraz spodziewane efekty

udział w akcji "Sprzątanie Świata"

Sprzątanie świata to świetna lekcja ekologii. Zajęcia odbywają się w ogrodzie przedszkolnym i obejmują zbieranie i segregowanie śmieci przyniesionych z domu przez dzieci.

Celem akcji jest: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie dzieci do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Ukazywać także będziemy korzyści                           z  segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska

projekt ekologiczny Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci

Udział koordynatorów w warsztatach, udział dzieci w konkursach oraz Gali Finałowej, przeprowadzenie zwiadu Ekologicznego", udział w podsumowaniu projektu Sporządzenie przez koordynatora sprawozdania i przesłanie go na adres organizatora.

cele: uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska,, rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, Uzmysłowienie dzieciom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie. Wykształcenie się u dzieci umiejętności sprzyjających  proekologicznym zachowaniom

udział w programie "Mamo, tato, wolę wodę"

Zajęcia prowadzone są według przesłanych scenariuszy. Podczas zajęć dzieci maja okazję poznać zasady zdrowego żywienia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz dowiedzieć się więcej o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.

Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci

udział w programie "Z Kujawskim pomagamy pszczołom"

Na zajęciach wykorzystujemy materiały i scenariusze zamieszczone na stronie organizatora. Tworzymy w ogrodzie przedszkolnym miejsca przyjazne pszczołom. Bierzemy udział w konkursach ogłaszanych przez organizatorów. Edukujemy rodziców- gazetki inf.

Celem głównym programu jest zwrócenie uwagi dzieciom i rodzicom na problem masowo ginących pszczół oraz upowszechnienie wiedzy na temat tego, jak każdy z nas może przyczynić się do ratowania tych owadów.

Udział w obchodach Światowego Dnia Ziemi

W tym dniu sadzimy sadzonki kwiatów wokół naszego przedszkola. Jak co roku nawiążemy współpracę z Radą Osiedla w celu pozyskania środków na zakup sadzonek. W grupach odbędą się zajęcia, na których będziemy omawiać z dziećmi kodeks ekologa oraz rozwiązywać zagadki i tworzyć hasła ekologiczne.

celem akcji jest uwrażliwienie dzieci na potrzebę dbania o naszą planetę oraz wdrażanie  do działań na rzecz ochrony środowiska. Dzieci nabędą wiedzę na temat ochrony środowiska.

udział w programie Kubusiowi Przyjaciele Natury

W ramach zaplanowanych działań oraz                 w oparciu o przesłane nam scenariusze razem z tytułowym Kubusiem dzieci będą: poznawały zwierzęta, rośliny,  uczyły się jak zachować się na łonie przyrody, a także jak ważna jest segregacja śmieci, oszczędne gospodarowanie wodą                       i energią elektryczną.

Głównym celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Dzieci wzbogacą swoja wiedzę na temat roślin i zwierząt.

wycieczki ekologiczne

Planujemy  zorganizowanie wycieczek do: zoo, ogrodu botanicznego, muzeum przyrodniczego oraz ośrodków edukacji ekologicznej na terenie Dolnego Śląska

Cele: kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec roślin i zwierząt, pokazanie walorów estetycznych. Wyjaśnienie podstawowych zasad ochrony przyrody. Dziecko wie, że o rośliny i zwierzęta należy się troszczyć. Zna rośliny i zwierzęta będące pod

projekt "Szare na zielone"

Wykonanie projektu w dwóch etapach. Obsadzenie roślinnością terenu ogrodu przedszkolnego, utworzenie labiryntu z poidełkiem dla ptaków oraz z zegarem słonecznym. Przeprowadzenie prac ratowniczo - pielęgnacyjnych w istniejącym drzewostanie. Utworzenie zielonego ekranu wokół ogrodzenia placówki.

 

 

celem projektu jest poprawienie warunków bezpieczeństwa pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym oraz estetyki tego miejsca.

Ekologiczne żywienie

Posiłki w naszym przedszkolu opierają się na składnikach naturalnych i ekologicznych. Posiłki są zgodne z piramidą żywieniową. Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie. Posiadamy liczne certyfikaty

 

 

Cele: propagowanie zdrowego stylu życia, rozumienie potrzeby zdrowego żywienia, nabywanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania Staramy się zaszczepić w dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe.

Ekologiczne działania artystyczne

* organizowanie w placówce konkursów ekologicznych                                                                    * udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez inne placówki                               * zorganizowanie w placówce ekologicznego turnieju międzygrupowego (grupy najstarsze)                   

* słuchanie muzyki ekologicznej (śpiew ptaków, szum wiatru itp.)                                                         *poznawanie piosenek o tematyce przyrodniczo ekologicznej                                                   *organizowanie wystaw prac dziecięcych związanych z przyrodą i jej ochroną

 

cel: uwrażliwienie dzieci na piękno świata przyrody poprzez pogłębienie przeżyć dziecięcych, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności  za stan środowiska naturalnego. Podejmowane działania wywołują u dzieci zainteresowanie przyrodą i problemami           z nią związanymi, przyczyniają sie do tego, że dzieci stają się rzecznikami  ekologicznego myślenia i działania

Ekologiczne działania edukacyjne

* zorganizowanie w salach kącików przyrody wyposażonych w materiał przyrodniczy oraz obiekty przyrody nieożywionej, prowadzenie hodowli roślin, eksperymentowanie i przeprowadzanie różnych doświadczeń                                                                  *przekaz literacki (wiersze, opowiadania)- przybliża i pomaga zrozumieć świat przyrody, uczy szacunku dla roślin i zwierząt                                                                    * zabawy badawcze- umożliwiają dzieciom poznanie przyrody wszystkimi zmysłami,                       * filmy edukacyjne- dostarczenie dzieciom wiadomości o przyrodzie niedostępnej bezpośredniej obserwacji oraz pomagają zrozumieć konieczność ochrony przyrody.                    * spacery i wycieczki - rozbudzają emocjonalny stosunek do przyrody poprzez ukazanie jej znaczenia dla życia człowieka. pomagają zauważyć negatywne skutki  niewłaściwego obcowania ludzi z przyrodą

Cele: poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego. Dzieci rozróżniają poznane środowiska przyrodnicze, potrafią wymienić rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach oraz  wiedzą jak o rośliny i zwierzęta należy się troszczyć.

Ekologiczne akcje charytatywne

* zbiórka karmy i kocy dla zwierząt ze schroniska,

*zbiórka plastikowych zakrętek  dla Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu

cele: uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt, zapoznanie dzieci z pojęciami surowce wtórne i recykling. Dzieci wiedzą jak można ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów jednocześnie pomagając chorym dzieciom, znają pojęcie recyklingu oraz potrzeby zwierząt