Mali Wspaniali

Program Mali Wspaniali skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Program ma na celu promocje aktywności fizycznej i nawyków związanych ze zdrowym trybem życia, w tym także racjonalnego odżywiania. Zajęcia skierowane są do najstarszych grup przedszkolnych i odbywają się we wtorki. Zajęcia prowadzi pani Żaneta Jaś.

Podczas trwania programu dzieci  poznają podstawowe techniki sztuk walki, rozwiną w sobie zainteresowanie sportem jako atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym odbywającym się w formie zabawy, dzieci poprawią nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną. Wykształcą w sobie umiejętności w zakresie współpracy w zespole, śmiałego wypowiadania się na tle grupy, poznają swoje mocne strony. Nie bez znaczenia jest także korekcja zaburzeń w zakresie dynamiki procesów nerwowych, zwłaszcza nadpobudliwości ruchowej, jak również profilaktyka wad postawy ciała poprzez kształtowanie właściwych nawyków codziennego dbania o nią.

Organizatorami projektu są Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławski Komitet Organizacyjny The World Games 2017. Partnerem naukowym jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu a partnerem wykonawczym Fundacja sportowo - edukacyjna Infinity.


GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

Celem głównym zadania jest rozbudzenie zainteresowania, wytworzenie u przedszkolaków potrzeby podejmowania regularnej aktywności fizycznej, a także przygotowanie ogólnorozwojowe do uprawiania różnych dyscyplin sportu oraz zapoznanie uczestników zadania z wybranymi dyscyplinami sportów The World Games 2017. W zajęciach tych główny nacisk kładzie się na profilaktykę wad postawy, stóp oraz rozwoju zręczności, szybkości i gibkości. Dodatkowym atutem będzie nauka wybranych zagadnień z dyscyplin sportów The World Games 2017, takich jak: przeciąganie liny, kręgle, bule, frisbee

Czas trwania zajęć: dzieci 3-4 letnie 20 minut, 5-7 letnie 30 minut; raz w tygodniu dla każdej z grup.


Zajęcia te kształtują pozytywne cechy charakteru i przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:

1. Kształtowanie społecznych postaw i zachowań,

2. Nabywanie umiejętności komunikacji i współdziałania w grupie,

3. Rozwijanie silnej woli,

4. Budzenie wiary we własne umiejętności i celowość podejmowanych wysiłków,

5. Wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności,

6. Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i poczucia odpowiedzialności.

 

SPIS TEMATÓW KONSPEKTÓW Z GIMNASTYKI OGÓLNOROZWOJOWEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM:

1.  Poznajemy zasady panujące na zajęciach.

2.  Uczymy się współpracy w grupie.

3.  Rozwijamy sprawność ruchową -profilaktyka wad postawy.

4.  Poznajemy ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha.

5.  Poznajemy ćwiczenia ogólnokondycyjne.

6.  Poznajemy zabawy korekcyjne z woreczkami.

7.  Wzmacniamy siłę mięśni posturalnych.

8.  Poznajemy zabawy z woreczkami.

9.  Poznajemy zabawy korekcyjne oraz wzmacniające.

10.  Płaskostopie - ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające stopy.

11.  Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej.

12.  Poznajemy gry i zabawy z przyborami nietypowymi.

13.  Ćwiczenia utrwalające nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

14.  Zabawy z elementami ćwiczeń korekcyjnych.

15.  Wzmacnianie mięśni długich i krótkich stopy.

16.  Ćwiczenia gimnastyczne metodą Labana.

17.  Ćwiczenia gimnastyczne metodą V. Sherborne.

18.  Wzmacnianie mięśni kończyn dolnych i stóp.

19.  Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha – ćwiczenia z piłkami.

20.  Pozycje wyjściowe w korygowaniu postawy.

21.  Razem pokonujemy tor przeszkód.

22.  Kształtujemy siłę mięśni grzbietu.

23.  Poznajemy ćwiczenia ogólnorozwojowe z szarfami.

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE Z ELEMENTAMI RYTMIKI I TEATRU

Celem głównym jest wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne. Celem pośrednim jest zapewnienie przedszkolakom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności oraz rozwijanie ich umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

Czas trwania zajęć: dzieci 3-4 letnie 20 minut, 5-6 letnie 30 minut; raz w tygodniu dla każdej z grup.

W zajęciach umuzykalniających z elementami rytmiki i teatru główny nacisk kładzie się na harmonijny rozwój motoryki dziecka oraz jego ogólnych dyspozycji psychofizycznych,w tym koncentracji i podzielności uwagi, szybkiego refleksu, pamięci, aktywności i dyscypliny wewnętrznej. Dodatkowym atutem będzie rozwój muzykalności dziecka, w tym jego wrażliwości na elementy dzieła muzycznego. Niezbywalną wartością tych zajęć będzie łagodzenie dziecięcych zahamowań, napięć i lęków. Istotą planowanych zajęć jest ścisłe zespolenie muzyki z ruchem i innymi formami ekspresji muzycznej. 


Zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki i teatru przygotowują dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole powszechnej oraz w szkolnictwie muzycznym poprzez:  

- stymulowanie i inspirowanie twórczych działań dzieci,  

- uwrażliwienie na piękno dźwięku, gestu i słowa mówionego,

- kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

-  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,

- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o  zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew i małe formy teatralne, 

- zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności,

- przygotowanie do występów publicznych.

 

Ramy programowe zakładają realizację następujących form we wszystkich grupach wiekowych:

Śpiew i ćwiczenia mowy:

·         Kształcenie aparatu mowy

·         Śpiewanie i słuchanie

Ruch przy muzyce i taniec:

·         Zabawy ruchowe ze śpiewem

·         Zabawy ruchowe przy akompaniamencie instrumentu

Gra na instrumentach perkusyjnych:

·         Gra  na  instrumentach  w  powiązaniu  z  ćwiczeniami  słuchowymi i ćwiczeniami rytmicznymi

·          Gra na instrumentach w powiązaniu z piosenką

Słuchanie muzyki. Rozwój inwencji twórczej:

·         Realizacja w powiązaniu z innymi formami ekspresji

Formy teatralne:

·         Ćwiczenia  kształtujące  wyobraźnię  ruchową  z  elementami pantomimy

·         Ćwiczenia kształtujące silny głos i poprawną wymowę

·         Zabawy dramowe

·         Inscenizacje teatralne powiązane z wierszami i piosenkami