Mali Wspaniali             

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym 4-6 lat. Program ma na celu promocje aktywności fizycznej podczas zajęć przeprowadzanych w formie zabawy. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu w wymiarze 30 min. , w sumie w miesiącu odbędą się 4 spotkania. Treningi będą prowadzić instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie z w/w programu.

Program rozpocznie się i zakończy  Wrocławskim Testem Sprawności Fizycznej. Efektem programu będzie raport oceniający stan sprawności fizycznej dzieci biorących udział w zajęciach. Opracowanie wyników przeprowadzi Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Rzeszowskiego- Wydział Wychowania Fizycznego.

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE, finansowane z środków Urzędu Miasta Świdnica, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Fundacji sportowo-edukacyjnej Infinity.

Zajęcia odbywają się w środy, prowadzi pani Malwina Ksztoń.

   Cel główny

 

·  Rozbudzenie zainteresowania oraz wytworzenie u przedszkolaków potrzeby podejmowania regularnej aktywności fizycznej oraz przygotowanie ogólnorozwojowe do uprawiania karate i innych dyscyplin sportu w szacunku dla prowadzących i współćwiczących.

 

      Cele szczegółowe

 

·        Wspomaganie harmonijnego rozwoju organizmu dziecka.

 

·        Kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała w każdej pozycji w ciągu dnia.

 

·        Kształtowanie pożądanych postaw osobowciowych.

 

·        Rozwijanie i utrwalanie poczucia własnej wartości.

 

·     Wzmacnianie wiary we własne możliwci poprzez wykonywanie zadań o stopniowo zwiększanej trudności.

 

·        Rozwijanie u dzieci dobrych relacji z rówieśnikami poprzez uczestniczenie w zajęciach grupowych.

 

·        Nauka pokonywania zmęczenia i słabości w ruchu.

 

·   Konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad i egzekwowanie tego od innych, jako warunek zachowania bezpieczeństwa.

 

·        Przestrzeganie zasad dojo wraz z ceremonią dojo.

 

·        Opanowanie wiedzy z zakresu kultury wschodu, podstawowych zwrotów japońskich.

 

·        Opanowanie podstawowych umiejętności z zakresu karate tradycyjnego objętych programem.

 

·        Wykształcenie potrzeby podejmowania ćwiczeń fizycznych.

 

·        Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań sportem.

 

·        Nauka korzystania z przyrządów i przyborów do zajęć zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

      Planowane działania:

·        Nawiązanie kontaktu z Dyrekc przedszkola.

 

·        Przedstawienie rodzicom oferty zajęć.

 

·        Przeprowadzenie zajęć pokazowych dla rodziców w przedszkolu.

 

·        Utworzenie grup ćwiczebnych.

 

·        Realizacja programu w wymiarze 30 – 45 min. raz w tygodniu.

 

·       Ocena efektów pracy dziecka na zajęciach poprzez organizac lekcji otwartych dla rodziców i Dyrekcji oraz udział dzieci w pokazach na festynach przedszkolnych.

·        Przeprowadzenie egzaminu na 9 KYU (sztuki walki).

 

·        Zorganizowanie zawodów w formie festynu rodzinnego.

      Przewidywane efekty:

·        Dziecko chętnie uczestniczy w proponowanych formach działania i podejmuje nowe wyzwania.

 

·        Dziecko akceptuje zasady obowiązujące na dojo i pomaga ich przestrzegać.

 

·        Dziecko czerpie radość z udziału w zajęciach.

 

·        Dziecko potrafi współdziałać w zespole, nabywa umiejętności zdrowej rywalizacji.

 

·        Dziecko potrafi wykonać zadania wymagane na egzaminie na 9 kyu (sztuki walki).

 

 

Ramowy plan zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki „MALI WSPANIALI”

 

Lp.

Treści ksztcenia

Dziecko wie

Dziecko potrafi

Dziecko chce

Uwagi

1.

Poznajemy pojęcia

stosowane na zajęciach karate*

Jakie jest znaczenie

słów i nazw: karate tradycyjne, karateka, sensei, oss, karatega, dojo, obi, mokuso, jame mokuso, seiza.

Podać różnicę między

karate a innymi sztukami walki

Poznawać nowe

wiadomości

Wiadomości

przekazywane w formie krótkich komunikatów w części wstępnej i końcowej zajęć

2.

Poznajemy zasady

obowiązujące na dojo*

Jakie zasady

obowiązują na dojo i zna ceremonię dojo.

Pełnić rolę osoby

prowadzącej zbiór

Przestrzegać poznane

zasady

Należy konsekwentnie

przestrzegać

wprowadzone zasady

3.

Rozwijanie umiejętności i

zdolności motorycznych*

Jakie podstawowe

zasady bezpiecznego uczestnictwa w zabawach i grach ruchowych

Wykonać ćwiczenia

skocznościowe, biegowe, siłowe, prosty układ ruchów

Systematycznie

uczestniczyć w zajęciach

Zajęcia prowadzone w

formie zabaw i gier ruchowych oraz ćwiczeń gimnastycznych

Podwyższę treści programowe stanowią nieodzowny element każdych zajęć

4.

Poznajemy podstawowe

techniki karate

Jak powinna być

poprawnie zamknięta pięść

Wykonać cios prosty

Tsuki (Zuki) właściwym ułożeniem obu k w połączeniu z oddechem

Poznawać techniki

stosowane w karate

Należy wiadamiać

dzieciom, Że techniki karate stosujemy tylko na zajęciach w obecności instruktora

5.

Poznajemy pozyc Kiba-

dachi (pozycja jeźdźca) i Zenkutsu-dachi (pozycja przednia)

Jakie jest ustawienie

ciała i stóp podczas pozycji oraz zna najczęściej popełniane ędy w ustawieniu

Pokazać obie pozycje i

sposoby poruszania się

w nich

Czerpać radość z

wykonywanych ćwiczeń

Zajęcia realizowane są w

oparciu o zabawy i metodę bezpośredniej celowci ruchu

6.

Uczymy się pierwszych

bloków

Jakie jest

zastosowanie bloku

Zademonstrować

właściwe ustawienie

Troszczyć się o

bezpieczeństwo własne i

Zwracać uwagę na

bezpieczne wykonywanie

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z wymogami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (w skrócie RODO) Fundacja Mali Wspaniali, odpowiedzialna za prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami karate, organizowanych we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia, przedstawia poniżej najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

  • Administrator danych: administratorem danych jest Fundacja Mali Wspaniali, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 2-24, administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji zajęć w ramach programu Mali Wspaniali. 
  • Kontakt w sprawie danych osobowych: we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci można kontaktować się z administratorem danych pod adresem: biuro@mali-wspaniali.pl
  • Zakres przetwarzania danych: zestaw przetwarzanych danych to:  imię i nazwisko ora adres email Państwa, a także imię i nazwisko, pesel oraz data urodzenia Państwa dzieci. W wypadku wyrażenia dodatkowej zgody przetwarzany jest również wizerunek Państwadzieci na potrzeby działań promocyjnych programu.
  • Jaki jest cel przetwarzania danych: celem przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja programu Mali Wspaniali.
  • Czy dane osobowe przekazywane są podmiotom trzecim: dane osobowe są przekazywane tylko w celu prawidłowej realizacji programu instytucjom do tego upoważnionym, tylko jeśli jest to niezbędnie konieczne. Dane osobowe nie są sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
  • Czas przetwarzania danych osobowych: dane osobowe przetwarzane są prze okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  • Obowiązek podania danych osobowych: podanie danych osobowych (poza zgodą na wykorzystanie wizerunku) nie jest obowiązkowe jednak jest niezbędne do uczestnictwa dzieci w zajęciach. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dzieci nie jest obowiązkowa i nie skutkuje ona brakiem możliwości brania udziału w zajęciach.
  • Prawa dotyczące danych osobowych: posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
  • Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.